Laxöring
Till hemsidan brasvar.se Tabell / bild
Laxöring 24 kB Saxat ur Tidens stora bok om Fiskar

Laxöring
havsöring, Salmo trutta
Storlek: 50-80 cm, max. upp till 110 cm.
Vikt: 10-18 kg, i enstaka fall upp till 25 kg.
Havsöringen simmar oftast på våren in i floderna och drar sig upp mot strömmen ända upp i de övre loppen, där den leker från oktober till januari, efter det att den liksom laxen grävt upp lekgropar i bottnen. Ynglens utveckling äger rum i sötvatten. Så småningom tar sig de unga havsöringarna med strömmen ner till havet, som de når mellan slutet av det andra och början av det fjärde levnadsåret. Havsöringen blir könsmogen vid en ålder av 3-4 år. I havet uppehåller sig öringen från ett till tre år i kustnära vatten, växer tack vare sin glupskhet snabbt och söker sig vid uppnådd könsmognad ånyo uppströms till lekplatserna. En del av beståndet - i synnerhet hannarna - dör efter leken på grund av utmattning. Under lekvandringen intas ingen föda. Den största delen av populationen deltar emellertid två eller tre gånger i leken, vissa exemplar till och med ännu fler gånger.
Öringen har en rakt avskuren stjärtfena och färgen kan variera. Röda fläckar finns bara hos vissa fiskar under lekvandringen undantagsvis uppstår dessa fläckar också under sidolinjen. Förr i tiden gick öringen upp i alla floder i utbredningsområdet. I dag är detta i en rad vatten omöjligt på grund av föroreningar eller anlagda oövervinnliga hinder ( till exempel dammar och höga fördämningsvallar) och därför sjunker bestånden av arten fortlöpande.
Öringens kött är av en mycket god kvalitet och påminner i smaken om laxkött.