Geologi - Översikt
Till hemsidan brasvar.se Översikt / sydsverige / urberg / sandsten / istid / kalender / skalv
Arbete pågår!
Geologi handlar om komplicerade ting och kvalificerade gissningar.
Sydsverige Följande rör sjön Skagern:
 • Var finns det "frodigare" växtplatser på botten? (grönsten, sediment)
 • Neutraliseras resp sedimenteras oönskade ämnen i sjön?
 • Hur blev laxen instängd från västerhavet?
 • När och hur lämnade inlandsisen Skagernområdet? (moräner)
 • Har något järnbruk hämtat gjutsand från Skagern?
 • Jordskalv. Nästa? Påskyndas bottenerosionen? Skadar tryckvågen fiskar?
 • Är landhöjningen större pga av kompression i undergrunden?

  På höjderna, en halvmil, öster om sjön finns vattendelaren mellan Östersjön och Nordsjön. Skagern har före landhöjningen varit en havsvik och dess vatten rinner nu via Vänern till Nordsjön. Skagerns bottenstruktur liknar landskapet runt sjön.
  Skagern och Letälven har bildats i nordsydlig förkastningssänka som är markant i östra delen av sjön. Utloppet i Gullspång sker i en tvärspricka med blandade bergarter.
  Rullstensåsen väster om Letälven slutar i sjöns norra del, där långgrunda sandstränder och vidsträckta fält tar vid. Liknade fält finns i sydost, där även ett sandstensområde har intresserat geologer sedan 1700-talet.
  Lämningar efter senaste inlandsisen finns på flera ställen runt och i sjön.
  Landhöjningen är för närvarande cirka 3 mm/år på öst-västlig linje över Sverige.

  Litteratur på SGU i Uppsala:
 • Nya geologiska kartor 9D och 9E kommer förhoppningsvis att utges 2002.
      (SGUs avslutande fältstudier är planerade till maj och augusti 2001.)
 • Två artiklar av Carl-Henric Wahlgren från 1994 och 1995, som rör dessa kartblad.
      Ett avsnitt rör sandstenen.
 • Berggrunden har redovisats på tre föga samordnade landskapskartor.
 • En artikel av Nils Zenze'n från 1926 behandlar sandstenen vid Finnerödja.
 • Kartbladet Skagersholm från 1904. (Slutsålt).